BẠC HÀN 0% – HARRIS 0

Que hàn đồng phổ thông chuyên dùng trong hệ thống ngành lạnh, dùng để hàn ống đồng tinh luyện với đồng tinh luyện.

Que hàn đồng là que hàn có thành phần chứa 92.9% Cu (đồng), 7.1% P (phốt pho), không chứa bạc.

Part number:

0618F .050″ x 1/8″ x 18″ (1.27 mm x 3.18 mm x 457.20 mm) 25 lb (11.34 kg) – 1 Package